• Teaser Image

"Cekos" iz Sonte dobio akreditaciju za rad sa mladima

Centar za kulturu i obrazovanje Sonta postao je prva organizacija iz apatinske opštine akreditovana za sprovođenje omladinskog rada. Omladinski rad ne predstavlja svaki rad sa mladima, već je u pitanju planski i ciljani rad čija je svrha da se mladima pruži podrška u specifičnom razvojnom periodu osamostaljivanja i prelaska u odraslo doba, tako što omladinski radnici/radnice podržavaju njihov lični i socijalni razvoj i doprinose ispunjavanju ličnih potencijala kako bi mladi imali glas, uticaj i mesto u zajednici.
Osiguranjem kvaliteta i prepoznavanjem omladinskog rada u cilju razvoja potencijala mladih bavi se Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada - NAPOR, gde je CEKOS punopravna članica. Proces akreditacije omladinskih programa trajao je više meseci i uključivao je obuku za primenu i procenu standarda omladinskog rada, samoprocenu nivoa kvaliteta standarda Udruženja uz mentorsku podršku NAPOR akreditora/ki, jednodnevnu posetu akreditora organizaciji i kreiranje plana za unapređenje kvaliteta svoje prakse, a na osnovu finalnog izveštaja akreditora/ki. Centar za kulturu i obrazovanje Sonta od nedavno ima i prvog omladinskog radnika iz naše opštine sa priznatim kompetencama od strane NAPOR-a, a sada je, dakle i prva organizacija mladih sa akreditovanim omladinskim programima.

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG